Algemene Voorwaarden Vitalfit

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Noord Nederland, vestiging Meppel.
K.v.K Nummer: 01145717
BTW nummer: NL.126373449.B01

Artikel 1: Algemeen.
1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Vitalfit: Opdrachtnemer voor het verlenen van -niet erotische! en niet medische!- massagediensten en Fysiotherapie aan particulieren of instellingen en bedrijven d.m.v. dienstverband of werkgebied.
CliŽnt: Opdrachtgever voor het aanvragen en aanvaarden van massagediensten of fysiotherapie uitgevoerd door Vitalfit. Deze cliŽnt kan handelen in uitoefening van zijn/haar beroep/functie of als zijnde een particulier die een (massage/fysiotherapeutische behandeling) opdracht door Vitalfit wil laten uitvoeren.
Opdracht: Het ten gunste van de cliŽnte(n) leveren van cursus en/of massagediensten met daarbij benodigde en inbegrepen cursus en/of massage materia(a)l(en) als aangegeven en vermeld in te verkrijgen informatie in folder of op de website.
Overeenkomst: De aanvaarding van de/een opdracht van cliŽnt door Vitalfit.
Bezoeker: Een derde die handelt in uitoefening van zijn/haar beroep of functie of als particulier; en de website van Vitalfit bezoekt via internet.
Partijen: Gezamenlijk aanduiden van cliŽnt en Vitalfit.

1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gemaakt tussen/met ondernemingen, instellingen of particulieren en Vitalfit.

1.3
Alle opdrachten worden uitgevoerd met bekendmaking van algemene voorwaarden en onder uitvoering van de algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Vitalfit.

1.4
Er kan alleen een aanvaarding van een overeenkomst tussen partijen en uitvoering van een opdracht door Vitalfit plaatsvinden; indien door cliŽnt is aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.5
Indien er t.a.v. bepaalde bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen; dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige van kracht.
Overeengekomen afwijkingen gelden enkel voor overeengekomen opdracht en alleen indien deze schriftelijk worden bevestigd door Vitalfit.

1.6
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door partijen te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortkomende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden die door partijen schriftelijk overeengekomen zijn. (zie 1.5)

Artikel 2. Offertes en Betalingen.
2.1
Alle aanbiedingen of verzoeken om informatie hetzij telefonisch hetzij schriftelijk per email of post verstrekt aan (mogelijke) cliŽnt; zijn vrijblijvend en blijven tot 14 dagen na dagtekening v.h. aanbod/verzoek geldig.

2.2
Prijzen in aanbiedingen en/of offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten of informatie verzoeken.

2.3
Alle door Vitalfit opgegeven prijzen zijn inclusief 19% BTW.


2.4
Toevoegingen en/of wijzigingen wat betreft tarieven zijn voorbehouden aan Vitalfit.
Indien van toepassing zullen deze worden aangegeven op de website of tijdens het sluiten van overeenkomst tussen partijen.

2.5
Betaling voor te verrichten massagedienst(en) door opdrachtnemer aan cliŽnt dient binnen 3 werkdagen na gesloten en telefonisch bevestigde overeenkomst plaats te vinden op bankrek.nr van Vitalfit.
CliŽnt ontvangt een schriftelijke afspraakbevestiging c.q. factuur van opdrachtnemer op opgegeven (huis)adres.

2.6
CliŽnt mag kosteloos (massage)opdracht annuleren tot uiterlijk 24 uur voor afgesproken datum en tijd van de gesloten overeenkomst.
Na verstrijking van deze termijn verplicht cliŽnt zich tot het voldoen van 100% van het verschuldigde tarief.

Artikel 3 Opdrachten en Uitvoering.
3.1
Vitalfit verricht geen erotische of medische massagediensten en/of medische massage opdrachten

3.2
Opdracht wordt door cliŽnt aan opdrachtnemer verstrekt.
Door het plaatsen ervan doet cliŽnt afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst zoals bedoeld in art. 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

3.3
Annulering van een opdracht kan door cliŽnt geschieden op de volgende wijze:
- telefonisch op telefoonnummer van Vitalfit
- per e-mail via e-mailadres van Vitalfit
Voor voorwaarden wat betreft annulering en restitutie van het reeds voldane/verschuldigde tarief zie: 2.6.

3.4 A
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling (telefonisch) door of namens cliŽnt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave of aannemen van de opdracht gerekend was, worden aan cliŽnt in rekening gebracht.

3.4 B
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling (telefonisch) door of namens cliŽnt aangebracht, die lagere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave of het aannemen van de opdracht gerekend was, worden niet gerestitueerd.

3.5
Vitalfit behoudt zich het recht de opdracht op locatie te annuleren indien er naar inzicht van opdrachtnemer sprake is van een locatie die:
- onveilig is
- bedreigend is
- er sprake is van onhygiŽnische situatie
- anderszins het uitvoeren van de opdracht en/of het wel voelen en welbevinden van de masseur belemmerd of negatief beÔnvloed.
!In dit geval geschiedt er geen restitutie van het voldane tarief.

3.6
CliŽnt dient zich te allen tijde behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
In geval van herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag heeft Vitalfit het recht cliŽnt(en) behandeling voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
!Er vindt in bovengenoemde situatie geen restitutie van gedane betaling(en) plaats.

3.7
Uitvoering van de opdracht vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag op bankrek.nr van Vitalfit.

3.8
De datum van uitvoering van de opdracht wordt door Vitalfit in overleg met de cliŽnt bepaald en besproken.

3.9
In geval van annulering van (massage)opdracht aan de zijde van Vitalfit; verplicht Vitalfit zich tot het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst wat betreft data en tijd(en) zodat overeengekomen dienst(en) tot beider tevredenheid geleverd kunnen worden.
Kan Vitalfit hier -om niet nader genoemde reden - niet aan voldoen of geschied dit niet naar beider tevredenheid dan geschied 100% terugbetaling van het betaalde bedrag.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.
4.1
Vitalfit draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, hoe ook benoemd en door welke oorzaak dan ook ontstaan, mits cliŽnt kan bewijzen dat hiervoor aansprakelijkheid/schuld ligt bij Vitalfit.

4.2
Aansprakelijkheid van Vitalfit zal voor zover mogelijk zo veel mogelijk worden gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering (AVB/AVP) maar is beperkt tot het bedrag en afhankelijk van door verzekeraar gedane uitkering.

4.3
Vitalfit heeft het recht van cliŽnt(en) schadevergoeding te eisen indien er door cliŽnt of aan cliŽnt verwante personen (huisgenoten, familieleden of anderszins) beschadiging plaatsvindt van huisraad/inboedel, massagetafel/massagebenodigdheden, auto (op locatie) of andere zaken die toebehoren aan Vitalfit.

Artikel 5 Geheimhouding en privacy.
5.1 A
Vitalfit verplicht zich tot het houden van een zgn. ďberoepsgeheimĒ.
Dit betekend dat er geen informatie aan derden zal worden verstrekt t.a.v.:
ē persoonsgebonden informatie (naam, adres etc.)
ē informatie wat betreft te leveren diensten/ uit te voeren/ afgesproken opdrachten
ē informatie wat betreft geleverde diensten/ uitgevoerde / afgesproken opdrachten.
Vitalfit behandelt alle door cliŽnt beschikbaar gestelde en vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.1 B
Vitalfit verplicht zich tot het houden van een zgn. ďberoepsgeheimĒ t.a.v. alle vertrouwelijke informatie door cliŽnt(en) medegedeeld tijdens opdracht(en).

5.1 C
Onder vertrouwelijke informatie geldt alle informatie die vrijwillig door cliŽnt(en) wordt medegedeeld of voortvloeit bij het inwinnen van informatie door Vitalfit.
Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval is Vitalfit verplicht vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

5.2
De cliŽnt voorziet Vitalfit voor de aan te nemen opdracht van gegevens waarvan Vitalfit aangeeft deze noodzakelijk te vinden of waarvoor begrip gevraagd wordt van de cliŽnt om aan te nemen dat deze informatie noodzakelijk is voor het zorgvuldig en juist te kunnen uitvoeren van de/een opdracht.

Artikel 6 Klachten en geschillen.
6.1
Indien cliŽnt een klacht heeft over een geleverde dienst/ behandeling/ gebruikt product door Vitalfit dient cliŽnt dit te melden binnen 5 werkdagen na. Dit kan telefonisch gemeld worden op telefoonnummer Vitalfit of via email adres van Vitalfit.

6.2
In geval van een door cliŽnt gemelde klacht zal Vitalfit persoonlijk contact opnemen om klacht door te spreken met cliŽnt.
Indien gegrond zal er door partijen gezocht en gestreefd worden naar een passende en tot beider tevredenheid zijnde oplossing.

6.3
Pas indien een geschil niet in onderling overleg en na uiterste inspanning(en) beiderzijds opgelost kan worden en alleen dan!zal er een beroep op de wetgever gedaan worden.

Artikel 7 Recht
7.1
Op elke overeenkomst tussen partijen Ė Vitalfit en cliŽnt(en) Ė is het Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

Artikel 8 Slotbepaling
8.1
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Vitalfit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Meppel: K.v.K Nummer: 01145717

 

 Vitalfit © 2009 ē Privacy Policy ē Terms of Use ē Disclaimer ē Algemene Voorwaarden